Λιπομέτρηση

Δεν ενδείκνυται η μέτρηση σε άτομα με βηματοδότη, και σε άτομα με εσωτερικές μεταλλικές λάμες